Informácie sú opisom Bakalárskej práce Adriána Lančariča, Dejiny Borovej v novoveku

 

Historické názvy a pečať Borovej
Ako sme už spomínali vyššie, obec je doložená z roku 1589 ako Joachimsthall. Toto pomenovanie používala do druhej polovice 17. storočia s menšími obmenami, prehľad názvov uvádzame v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3 Prehľad názvov obce podľa písomných prameňov
Rok                     Písomný prameň                                Názov          

1589            Urbár panstva Červený Kameň                 Joachimsthall
1593            Listina Rudolfa II. Mikulášovi Pálfimu         St. Joachimsthall
1596            Portálny súpis Bratislavskej stolice            Jochomfalwa
1598            Portálny súpis Bratislavskej stolice             Jokkumfalwa
1606-1613   Inventár kostolov panstva Červený Kameň   Jochomstal
1607           Korešpondencia magistrátu mesta Trnava   Jochomthal
1714           Kanonická vizitácia                                     Borova
Najmä v 17. storočí začala vrchnosť udeľovať právo pečate obciam, pričom im určili symboly, ktoré sa neskôr stali obdobou ich znaku. Pečať považujeme za legitimáciu úradnej hodnosti alebo určitého vlastníctva, ktorá zároveň zabezpečovala neporušiteľnosť písomnosti a garantovala súhlas pôvodcu, či vydavateľa s obsahom a zámerom písomnosti.
V najstaršej pečati obce, ktorú nachádzame na liste z roku 1607, je vyobrazený vinohradnícky nôž a po oboch stranách sú strapce hrozna. Vo vrchnej časti sa nachádzajú veľké písmená B•D, ktoré by podľa Jozefa Šimončiča mohli znamenať B(orová)•D(edina). Pečať má priemer 14 mm. Obsahom symbolizuje charakter obce a popri roľníctve aj pestovanie vínnej révy ako hlavný zdroj obživy obyvateľstva. List je písaný po slovensky, názov obce v ňom je Jochomthal, nie Borová. Fotografiu listu a pečate zobrazujeme v prílohe. Mladšia pečať obce sa nachádza na písomnosti z roku 1848. Na pečati je vyobrazený sv. Štefan kráľ zobrazený do pása medzi dvomi barokovými rastlinnými ozdobami, s žezlom v pravej ruke, v ľavej ruke zemské jablko s krížikom. Kolopis SIGILLVM PAGI BOROVIENSIS˙1713. Pečať má priemer 28 mm.