Informácie sú opisom Bakalárskej práce Adriána Lančariča, Dejiny Borovej v novoveku.

Panstvo v držbe Fuggerovcov

Na východnej strane Malých Karpát, na území medzi Modrou, Smolenicami a Trnavou sa rozkladalo Červenokamenské panstvo. V čase, keď bolo vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov, patrili k panstvu hrad Červený Kameň, mestečko Častá, Dolné Orešany a Suchá nad Parnou, ďalej polovica Bohdanoviec a dediny Budmerice, Dlhá, Doľany, Dubová, Jablonec, Kaplná, Klčovany, Košolná, Šelpice, Vištuk, Zvončín a územia zaniknutých stredovekých osád Fančal, Schönau, Lattingdorf, Nemečín a Neudorf.
Hrad Červený Kameň sa dostáva do vlastníctva augsburského rodu Fuggerovcov v roku 1535, kedy Alexej Turzo predáva hrad i panstvo rodinne spriaznenému Antonovi Fuggerovi za 107 401 zlatých. Oba rody sa od roku 1494 spolupodieľali na exploatácii medi ťaženej v okolí Banskej Bystrice. Anton Fugger plánoval hrad využiť ako sklad či prekladisko obchodného tovaru. Červený Kameň sa mal stať akousi pokladnicou podnikateľskej činnosti tohto rodu.
Počas majetkovej držby Fuggerovcami môžeme hovoriť o rozkvete panstva. V roku 1535 boli mestečká a dediny panstva len málo obývané, všeobecné spustnutie nám dosvedčuje urbár z roku 1543, ktorý hovorí o spustnutí Dlhej. Príčinou boli zložité politické pomery, pustošenie krajiny Turkami či zápolenie o uhorskú korunu. Fuggerovci zveľadili majetky patriace hradu a v roku 1541 udelil kráľ Ferdinand I. Antonovi Fuggerovi šľachtické výsady a právo meča. Obnovili osmanskými vojskami zničené, spustošené a vyrabované usadlosti, ktoré osídľovali domácim slovenským, chorvátskym a nemeckým obyvateľstvom. Zakladali a obnovovali vinice a rybníky na území panstva. Ich snahou bolo intenzívne usádzať obyvateľstvo predovšetkým v severovýchodnej časti panstva, kde nepočítali s rybným hospodárstvom. Do roku 1543 obnovili pusté a vyľudnené Šelpice, spolu osídlili 149 spustnutých usadlostí. V nasledujúcom desaťročí to bolo už 456 usadlostí a počet pustých dvorov klesol o 201. V roku 1583 celkový počet usadlostí na Červenokamenskom panstve predstavoval 908, z toho 884 osídlených a 24 pustých usadlostí. Dubová v čase, keď kúpili panstvo Fuggerovci bola takmer vyľudnená a v roku 1549 úplne pustá, keď usadené chorvátske rodiny odišli do Vištuka.
Riedke osídlenie bolo značným ekonomickým a hospodárskym problémom. Pôda ležala bez úžitku, urbárske príjmy nedosahovali dostatočnú výšku. Ani bohatý kapitál Fuggerovcov nedokázal nahradiť prácu chýbajúcich poddaných. Pomalý priebeh cieľavedomého osídľovania však nezodpovedal potrebám majiteľov panstva, spôsobený nedostatkom poddaného ľudu i zákazom sťahovania sa. Museli teda vytvoriť také podmienky, ktorými by prilákali osadníkov do spustnutých usadlostí. Fuggerovci podporovali osídľovanie najmä urbariálnymi úľavami, oslobodením prisťahovalcov od platenia cenzu, nie však od robotovania. Z toho vyplýva, že naturálna a robotová forma tejto renty bola výnosnejšia a efektívnejšia. Cenzus na panstve od celej usadlosti predstavoval za Fuggerovcov 40 uhorských denárov ročne. Oslobodenie osadníkov trvalo vo väčšine prípadov šesť alebo osem rokov, usadlíkom poskytovali aj peňaţnú pôžičku na stavbu hospodárskych a obytných budov.
Novoprišlé obyvateľstvo bolo prevažne chorvátskej národnosti. Po bitke pri Moháči v roku 1526 Turci zabrali južnú časť Slavónie a pádom pevností Šabac, Belehrad a najmä Jajca bola cesta do habsburskej časti Chorvátska Turkom úplne otvorená. Od roku 1527 sa množia žiadosti šľachty o možnosť presídlenia obyvateľstva do oblasti západného Uhorska. Roľníctvo organizovane i neorganizovane uteká z Chorvátska, najmä v 30. rokoch 16. storočia. Tieto úteky poddaných a veľké straty území prinútili chorvátsku šľachtu legalizovať v 40. rokoch presuny obyvateľstva. Panovník Ferdinand I. v roku 1540 zákonom podporil kolonizáciu, čo bolo impulzom pre mohutný odchod zo Slavónie a Chorvátska. Vo Vištuku sa usadilo 33 chorvátskych rodín, v Dlhej 14, Dubovej osem a Nemečíne päť rodín. Usadili sa taktiež i v Častej, Zvončíne, Šelpiciach a Suchej nad Parnou.
V roku 1566 získali Fuggerovci privilégium od kráľa Maximiliána II., ktoré oslobodilo všetkých sedliakov s novopostavenými domami na neobývanej alebo pustej pôde na území panstva od všetkých mimoriadnych a riadnych štátnych daní a služieb na šesť rokov. Dôsledkom bolo osídlenie pustých Klčovian a rast usadlostí v celom panstve o 48,7% v porovnaní s rokom 1554. Celkovo vzrástol počet obyvateľstva Červenokamenského panstva o 194%, z približného počtu 300 rodín v roku 1535 na 888 rodín v roku 1583.9 Pre porovnanie uvádzame tabuľku osídlenia usadlostí na základe výskumu a bádania J. Žudela podľa urbára z roku 1543 a registra cenzu z roku 1583.
Tabuľka č. 1 Osídlenie poddanských usadlostí na Červenokamenskom panstve v rokoch 1543 - 158310
Vlastníctvo Červenokamenského panstva prešlo v roku 1583 do rúk najvyššieho komorníka a bratislavského župana Mikuláša Pálfiho. Ten si vzal za ženu Máriu Magdalénu Fuggerovú, čo mu zaiste dopomohlo k získaniu rozsiahlych majetkov.

                                                                           Poddanské usadlosti    

                                                     celkový počet                   osídlené                  pusté
                                      1543      1554      1583          1543  1554  1583         1543  1554  1583
Bohdanovce                        37       43          46              33      43     46             4       0        0
Budmerice                          44       55          78              33      50     78             11      5       0
Častá                                 97       105        102            69      82    102             23     18      0
Dlhá                                  51        54           88            30      39      88             21      15     0
Doľany                              74        74          68             48       59      68            26      15      0
Dolné Orešany                   66        66          65             50       53      64            16      13      1
Dubová                             22        22          22             12        0        0              10     22     22
Jablonec                           27        29          39              27       28      39             0       1       0
Kaplná                              26        33          42              10       22      42             16     11       0
Klčovany                           -           -            43              -         -        43              -        -       0
Košolná                            30        30           55              8         26      55            22      4        0
Suchá nad Parnou             66        65          72               39        59      71           27      6        0
Šelpice                             40        40          51               15       35       51           25      5        0
Vištuk                               50        74          97               48       70       97          2         4       0
Zvončín                             28        28          39               6         28       39         22        0       0
Celé panstvo                   658         718       908              428      594    884        225     119    23