Matovičová Blanka Ing.

26.10.2018 15:48

Ing. Blanka Matovičová – kandidátka na starostku obce Borová

vo volebnom období 2018-2022

 

Vážení spoluobčania – vážení voliči!

Pred štyrmi rokmi som s veľkou pokorou a rešpektom nastupovala do úradu ako starostka obce, s rešpektom k Vám- občanom obce, s rešpektom k obecným financiám. Chcem preto týmto listom zhodnotiť  svoju prácu starostky obce za volebné obdobie 2014-2018 a oboznámiť občanov s tým, čo sa urobilo za štyri roky z vlastných prostriedkov. Obec Borová nie je zadĺžená.

Materská škola:

Vybudovanie nového detského ihriska na dvore MŠ, oprava pokazených postieľok, všetky postieľky

boli prebrúsené a nalakované, výmena nevyhovujúceho osvetlenia v hracej miestnosti – 6 lámp nových neónových, kúpa 2 nových stolíkov a 6 ks stoličiek, nový  detský nábytok a hračky, montáž žalúzii na okná a kúpa 3 nových veľkých skríň s posuvnými dverami v spálni detí, v kuchyni montáž umývačky riadu a digestora, 8 nových skriniek na prezliekanie, nové predeľovacie panely vo WC, výmena všetkých ventilov na radiátoroch v MŠ, odstránenie starého dreveného obkladu na chodbe, vymaľovanie chodby a kuchyne, nový sokeľ, nová PVC podlaha v chodbe MŠ, výrub starých nebezpečných drevín v areáli dvora MŠ.

Kultúrny dom:

Oprava plechovej strechy, montáž 3 ks odvetrávacích komínov na streche proti zrážaniu vodných pár,výmena bočných lámp v sále KD a lámp nad pódiom, nová opona a zástenie na pódiu, vybrúsenie dlážky na pódiu a 3x nalakovanie, odstránenie nefunkčnej elektroskrine a zamurovanie otvoru, doplnenie zásuviek v priestoroch KD, nové vypínače, nové vodovodné batérie, zámky a kľučky na dverách,revízie rozvodných skríň, výmena PVC na schodoch pódia, údržba všetkých stolov v KD, doplnenie tanierov, pohárov, šálok, kúpa 35 ks bielych teflónových obrusov, kúpa 5 ks ohrievačov do kuchyne a na všetky WC, montáž 3 ks zásobníkov na vyťahovacie utierky,výmena lámp v kuchyni, oprava všetkých elektrospotrebičov v kuchyni- smažička ozubený prevod a termostat, elektrické rúry naštelovanie, varný kotol špirála, natretie odkladacieho pultu bielou farbou, výmena umývacích vaní za antikórové s odkladacím pultom a umývačkou riadu, kúpa zánovného profesionálneho plynovo-elektrického sporáka na 4 veľké hrnce, oprava stropu v kuchyni, vymaľovanie kuchyne a chodby. Oprava osvetlenia  a montáž novej elektroskrine „v kole“.

Telovýchovná jednota

Výmena zámkov na dverách, natretie zábradlia, murárske práce na tribúne, natrenie prednej časti budovy a tribúny bielou fasádnou farbou, natretie bránok.

Obecný úrad

Nové: 2 ks vyžínačiek, motorová kosačka, Vari systém s kolesami a prívesným vozíkom, 2 ks vysokých regálov v sklade. Oprava osvetlenia v skladoch, montáž vonkajšieho osvetlenia. Montáž nových konzol pre zástavy na OÚ.

Verejné priestranstvo

Montáž 2 ks obecných tabúľ, 6 ks smetných nádob a 4 ks lavičiek, úprava kríkov okolo sochy sv. Jána Nepomuckého, osadenie novej fólie, výsadba novej zelene, dovoz a úprava kameňa, nová drevná štiepka okolo kríkov.

V oblasti odpadov

Zber použitého oleja, zber elektrospotrebičov, zber použitých batérií a akumulátorov, zabezpečenie 5 ks  zberných nádob na sklo, 5 ks zberných nádob na papier, 1 kontajner na šatstvo.

 

 

 

Osvetlenie

V r. 2015 nové LED osvetlenie koncesiou + doplnenie 1 stĺpa s lampou, v r. 2018 doplnenie 4 stĺpov a lámp v obci, montáž osvetlenia osvecujúceho vežu kostola,  9 ks nového vianočného osvetlenia a kompletná rekonštrukcia  13 ks starého vianočného osvetlenia.

Cintorín

Premiestnenie  krížov neznámych zosnulých k múru cintorína, uvoľnenie hrobových miest, nová evidencia hrobových miest, prečíslovanie hrobových miest  novými plastovými číslami, nalakovanie lavičiek, kosenie, hrabanie a zametanie cintorína.

Od r. 2016 sústavné rokovanie s novým majiteľom pozemku, ktorý je súčasťou cintorína a za cintorínom. V budúcnosti  odkúpenie novej časti cintorína od majiteľa pozemku.

Zeleň a životné prostredie

Priebežne výrub suchých drevín v obci, prepilovanie drevín okolo vedenia obecného rozhlasu,

likvidácia prebujnených kríkov od tabule obce po kríž smerom na Ružindol, kosenie verejných priestranstiev, hrabanie a likvidácia lístia. Vysadenie 4 ks orechov.

Obecné akcie

Oslava 90. výročiaDHZ, pochovávanie basy, stavanie Mája,deň matiek, deň detí , varenie gulášu, posedenie seniorov, Mikuláš. Nové akcie, ktoré som zaviedla – Naj borovský koláčik, prvomájový retro sprievod obcou a lampiónový sprievod.

Vypracované a podané projekty

 • Vypracovanie projektu a podanie žiadosti o Rekonštrukciu miestnej komunikácie na Pôdohospodársku platobnú agentúru ( PPA) v Nitre v r. 2016 (od Strekárne dolu strednou ulicou)
 • Vypracovanie projektu a podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra SR na 1. etapu kamerového systému v r. 2016
 • Vypracovanie  projektu a podanie žiadosti  na Ministerstvo vnútra SR na 2. etapu kamerového systému v r. 2017
 • Vypracovanie projektu a podanie žiadosti na Úrad vlády SR na detské ihrisko v r. 2017, vybavená ohláška stavby
 • Vypracovanie projektu a podanie žiadosti na PPA v Nitre na Rekonštrukciu kultúrneho domu 1. etapa – interiér v r. 2017, vybavenie ohlášok stavby a NN prípojky
 • Vypracovanie projektu  na Rekonštrukciu kultúrneho domu 2. etapa – exteriér v r. 2017
 • Vypracovanie projektu a podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra SR – Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová (Požiarna zbrojnica) v r. 2017, vybavené stavebné povolenie
 • Vypracovanie projektu a podanie žiadosti  na Ministerstvo životného prostredia v rámci Malokarpatského partnerstva  na 980 l kompostéry pre každú domácnosť v obci, zaslané dožiadania
 • Podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení obecného úradu a materskej školy v r. 2018
 • Podanie žiadosti na Trnavský samosprávny kraj o dotáciu na výmenu dverí na budove TJ
 • Podanie žiadosti na Trnavský samosprávny kraj o dotáciu na opravu sochy sv. Jána Nepomuckého v r. 2018
 • Vsúčasnosti  sa pripravujú podklady a prílohy na podanie žiadosti k výzve „WIFI pre Teba“, ktorá je financovaná z 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zameraná na zvýšenie dostupnosti rýchleho  prístupu na internet na verejných priestranstvách pre  cykloturistov a návštevníkov obce Borová

Poskytnuté dotácie obci Borová

 • Projekt  1. etapa kamerového systému  - 10000,- € - kamery sú namontované vrátane nahrávacieho zariadenia, prebieha vyúčtovanie projektu pre Ministerstvo vnútra SR
 • Projekt  Detské ihrisko – 8000,- €, je podpísaná Zmluva z Úradom vlády SR, realizácia koncom novembra 2018
 • Projekt Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová – 30000,- €  z Ministerstva vnútra SR,  prebieha podpis zmluvy, po podpise zmluvy verejné obstarávanie, následne realizácia projektu
 • Projekt Rekonštrukcia kultúrneho domu 1. Etapa, zaslané dožiadania na PPA Nitra, obec čaká na rozhodnutie o pridelení dotácie vo výške 100000,- €
 • Pridelenie dotácie z Trnavského samosprávneho kraja  na reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého vo výške 3460,- €.  Celková oprava  sochy bude vo výške 4200,- € + ďalšie náklady na podstavec, ohrádku a jej osadenie . Doteraz vykonané práce  – osadenie šalovacích dielcov, zabetónovanie nad úroveň terénu, izolácia nopovou fóliou. Ohrádka je  v rekonštrukcii. Potrebná je výmena zrdzavenej pásoviny, vypieskovanie, natretie ohrádky a jej osadenie. Prebiehajúce práce v súvislosti so sochou – fotodokumentácia je na stránke

Borová info. Posledná informácia od reštaurátorov – osadenie zreštaurovanej sochy sv. Jána

do 10. novembra 2018. Následne bude osadená ohrádka. S pánom farárom je dohodnuté vysvätenie sochy.

Plánované projekty

 • Rekonštrukcia domu smútku
 • Dobudovanie verejného osvetlenia v nových častiach obce
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie (od dolnej zastávky po novú ulicu za č. 1)

Na rekonštrukcie obec  v súčastnosti sama nemá prostriedky, preto budeme hľadať možnosti z dotácií a fondov.

 

Obec má vypracovaný Územný plán obce, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Komunitný plán. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie Dodatku k Územnému plánu obce, čo bola podmienka majiteľa pozemku novoohradená časť cintorína (pre jeho odpredaj obci Borová) a zhodnotenie jeho pozemku za cintorínom.

 

Vážení spoluobčania – voliči,

nie som z tých, ktorí sľubujú nesplniteľné. Vyššie spomenuté projekty svedčia o tom, že obec  má  nastúpenú cestu rozvoja vo viacerých oblastiach. Ich realizácia zaberie nemálo času. Pokiaľ budú vyhlásené ďalšie výzvy a budú vhodné pre obec, určite sa do nich zapojíme.

 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli obci

počas môjho pôsobenia v úrade starostky obce.

Vyzývam Vás Vážení spoluobčania – zúčastnite sa volieb. Rozhodujete iba Vy!