Prof. MUDr.Viliam Izakovič,CSc ( 24.6.1925 – 26.5.1986 )

Zakladateľ klinickej genetiky na Slovensku

Prof. MUDr.Viliam Izakovič,CSc sa narodil 24.júna 1925 v Borovej pri
Trnave. Po promócii v roku 1950 a absolvovaní základnej vojenskej služby
nastúpil na interné oddelenie OÚNZ vo Zvolene. Najskôr pracoval ako
sekundárny lekár, potom ako ordinár pre endokrinológiu.
Na genetickej scéne sa objavil ako zrelý lekár naplnený praktickými
skúsenosťami z interného lekárstva a endokrinológie. Do nedožitých 61.
rokov pracoval s plným nasadením a zanechal maximum odborného a mnoho
ľudského pre svojich pokračovateľov. Všetci pracujúci v jeho blízkosti, ho
charakterizovali ako excelentného lekára, brilantného učiteľa a prednášateľa,
húževnatého a pracovitého človeka, náročného na seba a ostatných. Bez
zvýšenia hlasu vzbudzoval rešpekt. Lásku k medicíne a pedagogickej práci
preukazoval denne. Ohromoval schopnosťou zhodnotiť tisícku mitotických
buniek, z ktorých vedel predvídať osudy pacientov. Zároveň aj sám
pripravoval inštruktívne montáže karyotypov. Sú vyšperkované jeho
písmom, a so zvýraznením výučbových detailov sú použiteľné dodnes.
Svojim spolupracovníkom nenápadne podsúval dokonale pripravené
pedagogické materiály a iné informácie s didaktickým podtónom. Trvale
nimi budoval a stimuloval návyk k systematickej práci a sledovaniu
zahraničnej literatúry.
Jeho orientácia na lekársku genetiku odrážala zvedavú dušu výskumníka a
nesmiernu predvídavosť. Zakrátko od zavedenia cytogenetických metód do
praxe objasnil príčinu porúch somatosexuálneho vývinu u slovenských
pacientov u ktorých diagnostikoval gonozómové anomálie. Dosiahnuté
výsledky spracoval v monografii Cytogenetika v klinickej endokrinológii (
Osveta Martin, 1972 ), ktorá nestratila na cene dodnes.
Jeho prednášky a publikácie z internej medicíny, endokrinológie, klinickej
cytogenetiky boli na odborných fórach doma a v zahraničí vysoko uznávané.
Odprednášal viac ako 400 prednášok , publikoval 150 vedeckých prác z toho
14 knižných. Najvýznamnejšie práce z klinickej genetiky boli o
gonozómovom mozaicizme a cytogenetike hemoblastóz.

Prof. Izakovič bol ponorený do postgraduálneho vzdelávania od počiatku
jeho vzniku v Trenčíne až do konca života na báze Subkatedry klinickej
genetiky ILF, terajšej SZU. Na riešení odborných problémov spolupracoval
s pediatrami - prof. MUDr. A. Getlíkom, Šašinkom, Černayom,
hematológmi prof. MUDr. A. Sakalovou a MUDr. A. Vahančíkom
a mnohými ďalšími známymi endokrinológmi.
V rámci bývalej ČSSR vytvoril samostatný pedagogický útvar, ktorý sa stal
prvou výučbovou základňou pre budúcich lekárov - genetikov. Profesor
Izakovič položil tiež základy pre súčasné špecializačné a certifikačné
štúdium laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike. Vytvoril
prvú koncepciu odboru lekárskej genetiky v roku 1972, ktorou dal impulz
pre budovanie siete genetických pracovísk na Slovensku.
Trvalou spomienkou na významnú osobnosť prof. Izakoviča je schválenie
medaily s jeho menom na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od roku
1990 sa každoročne odovzdaná na pracovnej schôdzi SSLG pod názvom
Izakovičov memoriál. Prof. Izakovič zažil počiatky rozvoja molekulovej
cytogenetiky a DNA diagnostiky. Dnes by zaiste ocenil pokrok
laboratórnych diagnostických metód v oblasti onkogenetiky hemoblastóz,
ktorej bol priekopníkom na Slovensku. Rovnako jeho zásluhou vznikol na
pôde pedagogického útvaru Centrálny genetický register pre SR, ktoré ma za
sebou 10-ročné fungovanie. Jedinečné profesionálne pôsobenie prof.
Izakoviča na medicínskom nebi zostalo natrvalo zviditeľnené vo
výsledkoch vedecko-výskumnej, publikačnej a vzdelávacej činnosti. Jeho
prednášky z klinickej genetiky, ktoré sa uskutočnili na pozvanie Prof.
Vršanského a Prof. Čatára zapĺňali aj posluchárne študentov LFUK.
Dlhoročná práca vykonaná najmä v v oblasti postgraduálneho vzdelávania
zostane pre Slovensko a jeho pokračovateľov nezabudnuteľná. Záverom
možno konštatovať, že Prof. Izakovič už pred viac ako 20 rokmi predvídal
genetizáciu medicíny, ktorá je dnes naplno zviditeľnená.

Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
Vedúca katedry lekárskej genetiky SZU