Informácie o epidemiách v obci, sú opisom z Diplomovej práce Adriána Lančariča s názvom: Dejiny obce Borová od začiatku 19. storočia do roku 1918.

Epidémie v obci
Podľa župnej monografie zasiahol v roku 1811 obec mor, na ktorý vraj zomrela veľká časť obyvateľstva. Oveľa pravdepodobnejšie je, že mor zasiahol obec už v roku 1810. V matrike je zapísaných 39 pochovaných v tomto roku, čo sa vymyká priemeru. Keďže v tomto čase nezapisoval kňaz do matriky zomrelých príčinu úmrtia, nevieme presne určiť počet obyvateľov, ktorí podľahli tomuto moru a ktorí zomreli na inú chorobu, či prirodzene. V roku 1831 sa objavila na našom území nová neznáma choroba – cholera, ktorej pravlasťou bola India a východný Pakistan. Do strednej Európy sa dostala vďaka ruským vojskám verbovaným v Ázii na boj proti poľským povstalcom. Inkubačná doba ochorenia trvala 10 až 12 dní. Charakteristickými príznakmi cholery boli zovreté pery s previsnutými kútikmi smerom nadol, vyschnutá a nepružná pokožka na tvári a po celom tele, nepravidelný pulz, časté krvavé hnačky, zvracanie, pokles teploty a hlboko vpadnuté oči chorého. Neznalosť pôvodu ochorenia znemožňovala efektívne liečenie. Púšťanie žilou, či podávanie prostriedkov na dávenie, zdravotný stav ešte viac zhoršovalo. Už v polovici júna 1831 sa vyskytli prvé prípady ochorenia v severovýchodnom Uhorsku. Ako preventívne opatrenia odporúčali lekári časté umývanie rúk, vyplachovanie úst octom a umývanie tváre chlórovým vápnom. Nakazených liečili hlavne bizmutom, chloridom ortuťnatým či kamilkovým olejom. Pochopiteľne, medzi prostým vidieckym obyvateľstvom prevládalo ľudové liečiteľstvo, ako napríklad pitie veľkého množstva studenej vody alebo šľahanie chorého žihľavou. Keďže nebolo účinného lieku, ľudia pili alkohol a modlili sa. Kostoly v tomto čase boli zatvorené, aby sa epidémia nešírila. Ako účinné opatrenie sa osvedčilo dodržiavať osobnú hygienu, čistotu príbytkov, izoláciu chorých, časté vetranie a výdatné stravovanie. V dôsledku straty vody z tela bolo nevyhnutné nahradzovanie tekutín do organizmu.
9. júla 1831 zomrel v Dlhej žobrák, ktorý vykazoval príznaky cholery a už v druhej polovici augusta začali v matrike farnosti Dlhá zápisy o úmrtí na choleru. Cholerovej epidémii v Borovej podľahlo v priebehu dvanástich dní od 4. do 16. septembra 18 obyvateľov.
Tabuľka č. 5 Zoznam obetí cholery z roku 1831
Meno                      Dátum úmrtia             Vek             Stav/povolanie     
Eva Tupíková        4. september 1831     57 rokov        manželka roľníka Pavla
Ilena Jelačičová    4. september 1831    28 rokov         manželka roľníka Antona
Ján Nemček         4. september 1831     63 rokov        želiar
Mária Šidlíková     5. september 1831    55 rokov         manželka roľníka Martina
Ján Dúbravec       5. september 1831     42 rokov        roľník
Juraj Jurišič         5. september 1831     71 rokov       roľník
Mária Tomašovičová 5. september 1831 73 rokov      Vdova
Ilena Jurišičová        5. september 1831  67 rokov      vdova po roľníkovi Jurajovi
Jozef Kopún          6. september 1831     57 rokov      želiar
Pavol Horváth      7. september 1831      60 rokov      richtár
Jozef Čeles         7. september 1831      57 rokov      želiar
Ružena Dúbravcová 9. september 1831  24 rokov       manželka roľníka Pavla
Vencel Leškovský    9. september 1831   51 rokov      žobrák z Modry
Pavol Doboš          9. september 1831    23 rokov       syn roľníka Štefana
Michal Dúbravec    10.september 1831  60 rokov         roľník
Štefan Tomašovič  10. september 1831 40 rokov         roľník
Andrej Matej         12. september 1831  56 rokov        kováč
Anna Tomašovičová 16. september 1831 12 rokov      dcéra roľníka Štefana

Ľudí, ktorí zomreli na choleru, zvykli pochovávať v noci, bez zvonenia a bez prítomnosti kňaza či príbuzných do hrobov na osobitne určených miestach. Telá posypali vápnom a pochovali hlboko do zeme. Šaty a periny mŕtveho spálili a popol zakopali do zeme. V priebehu nasledujúcich desaťročí sa Uhorskom prehnali viaceré vlny cholery, a to v rokoch 1849, 1855, 1866 a 1873. V roku 1855 tejto chorobe podľahla 11. októbra Ružena Jelemenská, rodená Vidová, manželka želiara Jána vo veku 67 rokov. Oveľa smutnejšia však bola jeseň roku 1866, kedy zomrelo v Borovej na choleru 21 obyvateľov.
Tabuľka č. 6 Zoznam obetí cholery z roku 1866
Meno                             Dátum úmrtia       Vek                   Stav/povolanie
Štefan Kočnár             25. september 1866 30 rokov          sluha z Dolian
Katarína Izakovičová      2. október 1866     54 rokov          manželka želiara Jána
Peter Heriban              2. október 1866       6 rokov           syn Antona Heribana
Štefan Braniša            3. október 1866       29 rokov            syn roľníka Juraja
Alžbeta Izakovičová     3. október 1866       5 rokov            dcéra roľníka Pavla
Katarína Hájičková      4. október 1866       72 rokov         manželka Jozefa Hájička
Jána Palkovič               4. október 1866     63 rokov         želiar
Anton Heriban            4. október 1866      41 rokov          roľník
Ján Sýkora              5. október 1866        28 rokov           roľník
Anna Tomašovičová  5. október 1866       64 rokov           manželka roľníka Jozefa
Pavol Izakovič          6. október 1866        32 rokov           roľník
Anna Horváthová      6. október 1866       61 rokov           manželka žobráka Jozefa
Jozef Hájiček          7. október 1866        54 rokov           želiar
Anna Popovičová     7. október 1866       62 rokov          manželka želiara Jána
Jozef Hájiček         8. október 1866       68 rokov          roľník
Ján Doboš            8. október 1866        50 rokov           roľník
Alexander Fitoš      8. október 1866      5 rokov           syn roľníka Andreja
Jozef Krajčovič       9. október 1866      45 rokov         roľník
Rozália Fitošová     9. október 1866       6 mes.         dcéra roľníka Andreja
Helena Branišová    14. október 1866    56 rokov          manželka roľníka Juraja
Ján Braniša            17. október 1866     28 rokov          syn roľníka Juraja

Posledným zomretým na choleru bol Eliáš Popovič, syn želiara Jána, ktorý podľahol chorobe 16. júla 1873 vo veku 10 rokov. Celkovo teda v priebehu 19. storočia zomrelo v Borovej na choleru 41 ľudí, z toho 22 mužov, 13 žien a šesť detí. Dvaja zomretí pochádzali z okolia.

 Obete prvej svetovej vojny
Vyhlásenie vojny Srbsku Rakúsko-Uhorskom 28. júla 1914 zaskočilo slovenskú politickú reprezentáciu, ktorá oficiálne deklarovala politickú pasivitu, aby nemusela podporovať vojnové ciele monarchie. Veď protivníkmi, proti ktorým bojovali aj slovenskí vojaci, boli naši tradiční spojenci – Rusi, Srbi a neskôr aj Rumuni. Naopak, spojencami sa stali národy, ktoré predstavovali našich odvekých nepriateľov – Nemci, Turci. Pôvodný plán rýchlej vojny sa však zmenil na zákopovú a do konfliktu sa zapojili všetky mocnosti.
Vo vojne padli títo Borovčania:
Cyril Drozda (nar. 27. 12. 1875)
Ján Hájiček (nar. 21. 12. 1889)
Ján Hájiček ml. (nar. 1. 7. 1890)
Ján Jelemenský (nar. 16. 2. 1889)
František Šotník (nar. 30. 8. 1888)
Štefan Šotník (nar. 12. 12. 1890)
František Tomašovič (nar. 7. 1. 1886)
Ján Tomašovič (nezistený dátum narodenia)
František Vandák (nar. 12. 11. 1898). 
Nezvestní vojaci, ktorých Krajský súd v Bratislave vyhlásil za mŕtvych:
Vít Dúbravec (nar. 14. 6. 1890 v Ružindole, bydlisko Borová), vyhlásený za mŕtveho bol 23. 7. 1925.
Pavol Jelemenský (nar. 24. 1. 1897), vyhlásený za mŕtveho bol 20. 1. 1926.
Ľudovít Popovič (nar. 12. 4. 1878 v Dlhej, bydlisko Borová), vyhlásený za mŕtveho 27. 4. 1925.117